اقلام دارویی ممنوعه هنگام مسافرت 1395/12/10

گمرک ایران فهرست 12 قلم دارویی ممنوعه هنگام مسافرت به کشورهای آسیای میانه منتشر کرد.

به گزارش فارس به نقل از گمرک ایران، فهرست اقلام دارویی ممنوعه هنگام مسافرت به کشورهای آسیای میانه تعیین شد.

ورود اقلام دارویی ذیل در هنگام مسافرت به کشورهای آسیای میانه از سوی گمرکات این کشورها ممنوع و مشمول جریمه های سنگین است.

از مسافران درخواست می گردد از همراه داشتن اینگونه داروها در زمان مسافرت به کشورهای آسیای میانه حتی برای مصارف شخصی اکیدا خودداری نمایند.

استامینوفن کدیین، کلرودیازپوکساید، دیفن اکسیلات، کلونازپام، کلداکس، بنسکال، سودافد، کلداستاپ، تی_دول 100، رای_ دول 100، افرین و سوداکلد از جمله این اقلام است.

 

خبرگزاری فارس


راویس