بازگشایی مرز ترکیه برای عموم 1399/07/05

 


راویس